Zawody z przyszłością


Zdobądź wiedzę i umiejętności.
Wyspecjalizowana kadra.
Profesjonalne zaplecze.

studenci.png

Rekrutacja

na rok szkolny 2019/2020

Rozpoczął się nabór podań na nowy rok szkolny.

Co po maturze? A może zmiana zawodu, gdy dotychczasowy się nie sprawdza?  Wybierz jeden z kierunków związanych z ochroną zdrowia i studiuj z nami. 

Gwarantujemy wysoką zdawalność egzaminów zawodowych. Twój czas poświęcony na naukę zaprocentuje, a w przyszłości praca z ludźmi zapewni satysfakcję. Wybierz dogodny sposób nauki - dzienny lub weekendowy.

Oferowane kierunki policealne

 • Sekretarka medyczna

  Wykonywanie zawodu sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Zawód sekretarki medycznej wykonywać można w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Sekretarka medyczna pracuje w zespole pracowniczym, współpracuje z kierownikiem, lekarzami i pielęgniarkami jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej. Ważne predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu to komunikatywność, cierpliwość i kultura osobista.

  Tryb nauczania:
  • stacjonarny
  • niestacjonarny

  Okres kształcenia: 30 godzin dydaktycznych
  Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o niej pacjentów i personelu.
  • Prowadzenie korespondencji medycznej jednostki organizacyjnej.
  • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o pacjentach.
  • Obsługa sprzętu biurowego.
  • Planowanie i organizowanie pracy własnej i przełożonego.
  • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej.
  • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.
  • Współpraca z pacjentami i ich rodzinami/opiekunami.
  • Realizacja standardów jakości w jednostce organizacyjnej oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej.
  • Usprawnianie metod pracy i doskonalenie zawodowe.


  Absolwent kierunku Sekretarka medyczna posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
   Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, posługując się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi oraz środkami przekazu informacji.
   Sekretarka medyczna, w ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.) zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz społeczności lokalnej, udziela informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych.
   Prowadzi rejestr korespondencji, przygotowuje − na polecenie przełożonego − treść korespondencji i zarządzeń wewnętrznych, prowadzi tablicę ogłoszeń, przygotowuje pisemne informacje dla pacjentów i personelu.
   Sekretarka medyczna przygotowuje, na polecenie przełożonych, sprawozdania z działalności placówki służby zdrowia, w tym zestawienia danych statystycznych służące do analizy tej działalności.
   Przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami.

  Czytaj więcej

 • Opiekunka dziecięca

  Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo.

  Tryb nauczania:
  •    stacjonarny

  Okres kształcenia: 4 semestry
  Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
  •    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
  •    Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
  •    Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,
  •    Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem,
  •    Język migowy,
  •    Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowywania dziecka,
  •    Pielęgnacja i wychowywanie dziecka,
  •    Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
  •    Praktyka zawodowa
  Absolwent kierunku Opiekunka dziecięca posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
      planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
      pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego  i niepełnosprawnego,
      prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
      udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

  Dodatkowo Absolwenci:
  •    Odbędą ciekawe praktyki w żłobkach i  przedszkolach
  •    Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

  Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
  Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Opiekunka dziecięca mogą pracować w:
  •    żłobkach, przedszkolach,
  •    sanatoriach,
  •    dziecięcych oddziałach szpitalnych,
  •    placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
  •    środowiskowych domach dziecka.

   

  CELE  KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
  2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
  3) prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
  4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
  5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.
  Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca :
      efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
      efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(Z.a);
      efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (Z.11.).
  Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.
   KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  Program nauczania dla zawodu opiekunka dziecięca uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
  Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
  1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
  3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
  4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
  5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
  6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
  7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
  8)    umiejętność pracy zespołowej.

  Czytaj więcej

 • Technik dentystyczny

  Technik dentystyczny wspomaga lekarza stomatologa w leczeniu narządu żucia w przypadkach różnych jakościowo i ilościowo braków uzębienia oraz prowadzenie profilaktyki chorób układu stomatognatycznego. Zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. Technik dentystyczny ściśle współpracuje też z lekarzem w zakresie innych działów stomatologii: m.in.  stomatologia zachowawcza, stomatologia wieku rozwojowego i chirurgia stomatologiczna
  Tryb nauczania:
  •    stacjonarny

  Okres kształcenia: 5 semestrów
  Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
  •    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
  •    Podstawy anatomii, fizjologii i pierwsza pomoc,
  •    Materiały i technologie w technice dentystycznej,
  •    Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej,
  •    Technika dentystyczna,
  •    Ortodoncja,
  •    Podstawy psychologii, socjologii i etyki,
  •    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
  •    Język obcy zawodowy w technice dentystycznej,
  •    Język migowy,
  •    Wykonawstwo prac protetycznych,
  •    Wykonawstwo prac ortodontycznych,
  •    Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji.
  •    Praktyka zawodowa

  Absolwent kierunku Technik dentystyczny posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
      Wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę,
      Wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę,
      Naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych , szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy,
      Obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

  Dodatkowo Absolwenci:
  •    Odbędą ciekawe praktyki w pracowniach protetycznych i ortodontycznych;
  •    Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej   działalności gospodarczej.

  Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
  Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Technik dentystyczny mogą pracować w:
  •    prywatne pracownie protetyczne i ortodontyczne,
  •    własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej,
  •    pracownie jubilerskie,
  •    pracownie zajmujące się alloplastyczną odbudową twarzowej części czaszki,
  •    firmy zajmujące produkcją i dystrybucją materiałów stomatologicznych i protetycznych

  Czytaj więcej

 • Higienistka stomatologiczna

  Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

  Tryb nauczania:
  •    stacjonarny
  Okres kształcenia: 4 semestry
  Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
  •    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
  •    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
  •    Stany zagrożenia zdrowia i życia,
  •    Język obcy w stomatologii,
  •    Komunikacja personalna i społeczna,
  •    Propedeutyka stomatologiczna,
  •    Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia,
  •    Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce  stomatologicznej,
  •    Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym,
  •    Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.
  •    Praktyka zawodowa

  Absolwent kierunku Higienistka stomatologiczna posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
      Przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy,
      Organizuje prace związane ze świadczeniem usług w zakresie stomatologii,
      Wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związana z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
      Wykonuje wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,

  Dodatkowo Absolwenci:
  •    Odbędą ciekawe praktyki w gabinetach stomatologicznych.
  Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
  Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Higienistka stomatologiczna mogą pracować w:
      gabinetach stomatologicznych.
      gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

   

   CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1)    przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu;
  2)    organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
  3)    wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
  4)    wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
  5)    prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.
  Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie higienistka stomatologiczna:
  1)    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ – wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika);
  2)    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);
  3)    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia wyodrębnionej w zawodzie higienistka stomatologiczna.
  Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.  KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA  Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  Program nauczania dla zawodu higienistka stomatologiczna uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
  Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
  1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
  3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
  4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
  5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
  6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
  7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
  8)    umiejętność pracy zespołowej.

  Czytaj więcej

 • Asystentka stomatologiczna

  Asystentka stomatologiczna to osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

  Tryb nauczania:
  •    stacjonarny
  Okres kształcenia: 2 semestry
  Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
  •    Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia,
  •    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
  •    Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc,
  •    Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej,
  •    Język obcy w stomatologii,
  •    Asystowanie lekarzowi dentyście,
  •    Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej,
  •    Komunikacja w gabinecie stomatologicznym
  •    Język migowy,
  •    Praktyka zawodowa

  Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
      Przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy,
      Asystuje lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
      Przygotowuje i przechowuje leki, materiały, narzędzia oraz konserwuje na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii,
      Wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związana z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
      
  Dodatkowo Absolwenci:
  •    Odbędą ciekawe praktyki w gabinetach stomatologicznych.
  Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
  Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Asystentka stomatologiczna mogą pracować:
      gabinetach stomatologicznych.
      publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

  CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1)    przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
  2)    asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
  3)    przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
  4)    wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
  Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna:
  1)    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
  2)    efekty kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna PKZ(Z.a);
  3)    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy wyodrębnionej w zawodzie asystentka stomatologiczna.
  Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

  KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA  Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  Program nauczania dla zawodu asystentka stomatologiczna uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
  Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
  1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
  3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
  4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
  5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
  6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
  7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
  8)    umiejętność pracy zespołowej.

  Czytaj więcej

 • Technik ortopeda

  Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. 

  Tryb nauczania:
  •    stacjonarny
  Okres kształcenia: 4 semestry

  Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
  •    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
  •    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
  •    Język obcy zawodowy w ortopedii,
  •    Zarys psychologii z etyką,
  •    Język migowy,
  •    Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
  •    Biomechanika ortopedyczna,
  •    Technologia obróbki materiałów,
  •    Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
  •    Technika ortopedyczna,
  •    Praktyka zawodowa

  Absolwent kierunku Technik ortopeda posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
      ocenia stan funkcjonalny pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektować i wykonywać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
      opracowywuje  indywidualny plan zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
      dobiera, stosuje oraz kieruje procesem technologicznym wykonania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
      dokonuje bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
      podejmuje współpracę z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

  Dodatkowo Absolwenci:
  •    Odbędą ciekawe praktyki w różnych
  •    Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
  Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
  Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Technik ortopeda mogą pracować:
      szpitalnych oddziałach ortopedycznych i rehabilitacyjnych;
      zakładach usprawniania leczniczego;
      zakładach sprzętu ortopedycznego.

   

  CELE   KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORTOPEDA

  Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1)    oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
  2)    opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
  3)    dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
  4)    dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
  5)    podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie
  wczesnej rehabilitacji pacjenta.
  Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ortopeda:
      efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, OMZ, KPS)
      efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno- społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ (Z.a)
      efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

  KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK  ORTOPEDA   Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
  Program nauczania dla zawodu technik ortopeda pracy uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
  Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności ponadprzedmiotowych zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
  1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
  2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
  3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
  4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
  5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
  6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
  7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
  8)    umiejętność pracy zespołowej.

  Czytaj więcej

 • Technik usług kosmetycznych

  Technik usług kosmetycznych jest upoważniony do wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

   

  Czytaj więcej

 • Technik farmaceutyczny

  Technik farmaceutyczny wykonuje prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim.

  Czytaj więcej

 • Technik masażysta

  Technik masażysta - wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej; ręcznie; za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

  Czytaj więcej

 • Technik sterylizacji medycznej

  Technika sterylizacji medycznej zajmuje się zapewnieniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia - przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

  Czytaj więcej

 • Terapeuta zajęciowy

  Terapeuta zajęciowy - zawód, który umożliwia prowadzenie różnych form i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

  Czytaj więcej

 • Opiekun medyczny

  Opiekun medyczny rozpoznając potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze zakresu usług opieki medycznej, a także aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej.

  Czytaj więcej

Profesjonalne Kursy zawodowe

Kosmetyczne kwalifikacyjne kursy zawodowe

Kosmetyczne kwalifikacyjne kursy zawodowe

A.61 - Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych twarzy
A.62 - Wykonywanie zabiegów kosmetycznych ciała, dłoni i stóp

Słuchacz kursu nabywa umiejętności w:

 •  przeprowadzaniu diagnozy kosmetycznej;
 •  wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych i upiększających;
 •  udzielaniu porad kosmetycznych;
 •  organizowaniu i prowadzeniu gabinetu kosmetycznego.

Czytaj więcej

Fryzjerskie kwalifikacyjne kursy zawodowe

Fryzjerskie kwalifikacyjne kursy zawodowe

A.19 – wykonywanie zabiegów fryzjerskich
A.23 – projektowanie fryzur

Słuchacze kursu nabywają umiejętności w:

 •  wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
 •  wykonywaniu zabiegów chemicznych włosów;
 •  wykonywaniu strzyżenia włosów;
 •  wykonywaniu projektów i stylizacji fryzur.

Czytaj więcej

Szkolne ABC

Plany zajęć

Plany zajęć

Dokumenty do pobrania, Plany zajęć poszczególnych kursów.
Terminarz

Terminarz

Zapoznaj się z organizacją roku szkolnego. Zaplanuj naukę i wypoczynek.
Życie szkoły

Życie szkoły

Poznaj życie szkoły. Galeria ciekawych wydarzeń, wizyt i doświadczeń.
Biblioteka

Biblioteka

W siedzibie szkoły dostępna jest bogato wyposażona i skomputeryzowana biblioteka.

Praca z ludźmi i dla ludzi

Pewna i dobrze płatna praca w przyszłości?

Według badań, wśród zawodów przyszłości jest praca w opiece zdrowotnej na którą będzie systematycznie zwiększał się popyt. 
Analitycy spodziewają się również wzrostu w takich branżach jak fryzjerstwo i salony urody, gdzie przedsiębiorczy ludzie mają wielką szansę by osiągnąć sukces.  

Lista miejsc w ktorych można pracować po ukończeniu Akademickiej Szkoły Policealnej jest długa, wśrod nich są: gabinety kosmetyczne, gabinety odnowy biologicznej, firmy kosmetyczne, apteki, laboratoria, zakłady farmaceutyczne, sanatoria, SPA, kluby sportowe, szpitale, przychodnie rehabilitacyjne.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności