Asystentka stomatologiczna

Informacje

Asystentka stomatologiczna to osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

Kwalifikacja w zawodzie:
MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
Tryb nauczania:
Okres kształcenia: 2 semestry

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Program zajęć obejmuje m.in:
•    Podstawy pomocy stomatologicznej
•    Anatomię i pierwszą pomoc
•    Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
•    Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
•    Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
•    Język obcy zawodowy
•    Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 godzin).

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna posiada przygotowanie do:
•    przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
•    asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
•    przygotowywania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii;
•    przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;
•    prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego

UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
•    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
•    podanie o przyjęcie do szkoły
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
•    2 zdjęcia

Masz pytania? Zadzwoń:
tel. 85 745 64 76
kom. 531 876 999, 533 385 888

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl