Technik dentystyczny

Informacje

 

Technik dentystyczny wspomaga lekarza stomatologa w leczeniu narządu żucia w przypadkach różnych jakościowo i ilościowo braków uzębienia oraz prowadzenie profilaktyki chorób układu stomatognatycznego. Zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. Technik dentystyczny ściśle współpracuje też z lekarzem w zakresie innych działów stomatologii: m.in.  stomatologia zachowawcza, stomatologia wieku rozwojowego i chirurgia stomatologiczna.


Kwalifikacja w zawodzie:
MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
Tryb nauczania: dzienny
Okres kształcenia: 2,5 roku

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach masażu i fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
Program zajęć obejmuje m.in:
•    Bezpieczeństwo i higiena pracy
•    Podstawy techniki dentystycznej
•    Modelowanie i projektowanie koron zębów, łuków zębowych i uzupełnień protetycznych
•    Wykonywanie protez ruchomych osiadających
•    Wykonywanie protez ruchomych nieosiadających
•    Wykonywanie uzupełnień protetycznych stałych
•    Wykonywanie aparatów ortodontycznych
•    Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy
•    Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn
•    Język obcy zawodowy
•    Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210 godzin).
Absolwent kierunku Technik dentystyczny posiada przygotowanie do:
•    wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
•    wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i materiałów zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę na podstawie posiadanych kwalifikacji;
•    naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy na zlecenie lekarza dentysty lub lekarza
UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
•    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny – MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
•    podanie o przyjęcie do szkoły
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
•    2 zdjęcia

Masz pytania? Zadzwoń:
tel. 85 745 64 76
kom. 531 876 999, 533 385 888

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl