Terapeuta zajęciowy

Informacje

Terapeuta zajęciowy – zawód, który umożliwia prowadzenie różnych form i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Kwalifikacja w zawodzie:
MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej
Tryb nauczania: Dzienny
Okres kształcenia: 4 semestry

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Program zajęć obejmuje m.in:
•    Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
•    Zarys psychologii i socjologii
•    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
•    Język migowy
•    Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
•    Nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu interpersonalnego
•    Rozpoznawanie i przeprowadzanie diagnozy terapeutycznej z uwzględnieniem sfery fizycznej, psychicznej i społecznej podopiecznego
•    Planowanie indywidualnej i grupowej terapii zajęciowej
•    Prowadzenie terapii zajęciowej różnymi metodami i technikami
•    Monitorowanie i dokumentowanie przebiegu terapii zajęciowej
•    Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210 godzin).

Absolwent kierunku Terapeuta zajęciowy posiada przygotowanie do:
•    budowania relacji terapeutycznych z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem wielodyscyplinarnym;
•    rozpoznawania i diagnozowania potrzeb biopsychospołecznych, stanu funkcjonalnego podopiecznego przez terapeutę zajęciowego we współpracy z zespołem wielodyscyplinarnym;
•    planowania indywidualnego i grupowego programu lub planu działań terapeutycznych na podstawie diagnozy terapeutycznej, uwzględniającej możliwości, potrzeby, zainteresowania i sposób funkcjonowania podopiecznego, jego środowisko i specyfikę placówki;
•    organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
•    ewaluacji procesu terapeutycznego na podstawie dokumentacji i oceny prowadzonej terapii zajęciowej.
UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
•    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
•    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie terapeuta zajęciowy MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.

DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
•    podanie o przyjęcie do szkoły,
•    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
•    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
•    2 zdjęcia

Masz pytania? Zadzwoń:

tel. 85 745 64 76
kom. 531 876 999, 533 385 888

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl