Technik BHP

Informacje

Absolwent szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie kwalifikacji BPO.01. Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy:
1. monitorowania przestrzegania przepisów prawa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
2. kontrolowania warunków technicznych i organizacyjnych związanych z bezpieczeństwem i ergonomią w skali zakładu pracy i w odniesieniu do stanowisk pracy;
3. opracowania i opiniowania planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu
bezpieczeństwa i higieny pracy;
4. oceniania stopnia zagrożeń i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne,
biologiczne i psychofizyczne występujące w środowisku pracy;
5. ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
6. organizowania i prowadzenia szkoleń wstępnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program zajęć:

  • Podstawy bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Monitorowanie przestrzegania przepisów prawa określających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Doskonalenie ergonomicznych warunków pracy
  • Opracowywanie i opiniowanie planów modernizacji i rozwoju zakładu pracy zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych
  • Organizowanie i prowadzenie szkoleń wstępnych oraz popularyzacja problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy
  • Język obcy zawodowy

Liczba tygodni przeznaczonych na realizację praktyk zawodowych: 4 tygodnie (140 godzin)

Kontakt

Akademickie Policealna Szkoła Medyczna
w Białymstoku

ul. Krakowska 9, 15-875 Białystok

Sekretariat szkoły:
Tel. 085 74 56 476
Tel. 531 876 999, 533 385 888
poniedziałek – piątek
w godz. 08.00 – 16.00

Sobota (według harmonogramu zjazdów)
w godz. 08.00 – 12.00

Email: policealne@wsmed.pl

Inspektor Ochrony Danych
Piotr Czubaty
E-mail: inspektor@ochronadanych.hub.pl