Terapeuta zajęciowy - zawód, który umożliwia prowadzenie różnych form i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

Tryb nauczania:

stacjonarny (dzienny)

Okres kształcenia: 4 semestry

Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:

 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język obcy w terapii zajęciowej
 • Język migowy
 • Podstawy psychologii i socjologii
 • Podstawy terapii zajęciowej
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Planowanie i organizowanie terapii zajęciowej
 • Prowadzenie terapii zajęciowej
 • Komputerowe wspomaganie działalności terapeuty zajęciowego
 • Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku terapeuta zajęciowy posiada przygotowanie do:

 • Organizowania zajęć terapeutycznych w celu poprawy sprawności, oraz kondycji psychicznej pacjentów
 • Tworzenia indywidualnych i grupowych programów terapii dostosowanej do potrzeb i zainteresowań pacjenta
 • Nauki podopiecznych w wykonywaniu podstawowych codziennych czynności, jak również nauki krawiectwa, tkactwa i innych rzemiosł oraz prowadzenia gospodarstwa domowego
 • Prowadzenia dokumentacji terapeutycznej
 • Oceniać sytuację społeczną i zdrowotną chorych
 • Wykorzystywać w pracy z podopiecznymi metody i formy terapii zajęciowej
 • Dostosowywania działań terapeutycznych z działaniami leczniczo-rehabilitacyjnymi

Dodatkowo Absolwenci

Odbędą ciekawe praktyki w ośrodkach terapii zajęciowej, zakłady opieki zdrowotnej na oddziałach rehabilitacyjnych, ortopedycznych, psychiatrycznych, neurologicznych szkołach specjalnych

Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra pedagogów, fizjoterapeutów, psychologów doktorów , profesorów, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Terapeuty zajęciowego mogą pracować:

 • Szpitalach na oddziałach rehabilitacji leczniczej, ortopedycznych, neurologicznych, geriatrycznych, dziecięcych, psychiatrycznych
 • Sanatoriach
 • Warsztatach terapii zajęciowej
 • Zakładach pomocy społecznej
 • Domach pomocy społecznej
 • Zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • Zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych
 • Szkołach specjalnych
 • Świetlicach terapeutycznych

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie terapeuta zajęciowy powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco-terapeutycznym przez terapeutę zajęciowego;
2)    rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio-psycho-społecznych podopiecznego przez terapeutę zajęciowego;
3)    planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości, potrzeby i zainteresowania podopiecznego;
4)    organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego integracji społecznej i zawodowej;
5)    dokumentowania, monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie terapeuta zajęciowy:
1)    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, KPS, OMZ, JOZ);
2)    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno - społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);
3)    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej (Z.9.).
Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.
KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU  TERAPEUTA ZAJĘCIOWY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu terapeuta zajęciowy uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności