Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych. 

Tryb nauczania:
•    stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry

Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
•    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
•    Język obcy zawodowy w ortopedii,
•    Zarys psychologii z etyką,
•    Język migowy,
•    Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
•    Biomechanika ortopedyczna,
•    Technologia obróbki materiałów,
•    Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
•    Technika ortopedyczna,
•    Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Technik ortopeda posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    ocenia stan funkcjonalny pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektować i wykonywać przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze;
    opracowywuje  indywidualny plan zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
    dobiera, stosuje oraz kieruje procesem technologicznym wykonania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
    dokonuje bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
    podejmuje współpracę z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w różnych
•    Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej
Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Technik ortopeda mogą pracować:
    szpitalnych oddziałach ortopedycznych i rehabilitacyjnych;
    zakładach usprawniania leczniczego;
    zakładach sprzętu ortopedycznego.

 

CELE   KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORTOPEDA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik ortopeda powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
2)    opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza oraz potrzebami pacjenta;
3)    dobierania, stosowania oraz kierowania procesem technologicznym wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;
4)    dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
5)    podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocniczy oraz w zakresie
wczesnej rehabilitacji pacjenta.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik ortopeda:
    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, OMZ, KPS)
    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno- społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ (Z.a)
    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie Z.2. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK  ORTOPEDA   Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik ortopeda pracy uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności ponadprzedmiotowych zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności