Technika sterylizacji medycznej zajmuje się zapewnieniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia - przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

Tryb nauczania:

niestacjonarny (weekendowy)

Okres kształcenia: 2 semestry

Program zajęć obejmuje:

 • Działalność gospodarcza na rynku usług kosmetycznych
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy
 • Technologia mycia i dezynfekcji z elementami informatyki
 • Technologia sterylizacji z elementami informatyki
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy z elementami anatomii praktycznej
 • Zastosowanie technologii informatycznych w ochronie zdrowia
 • Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Technik sterylizacji medycznej pracy posiada przygotowanie do:

 • Przeprowadzania demontażu i montażu sprzętu oraz wyrobów medycznych o zróżnicowanej budowie geometrycznej
 • Kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • Przeprowadzania procesów dekontaminacji
 • Przygotowywania roztworów użytkowych środków dezynfekcyjnych wskazanym stężeniu
 • Przeprowadzania mycia dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń
 • Stosowanie odpowiednich testów kontroli procesów dezynfekcji
 • Prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji
 • Prowadzenia z zakresu dekontaminacji

Dodatkowo Absolwenci

 • Odbędą ciekawe praktyki w sterylizatorniach szpitalnych , a także firmach produkcyjnych
 • Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Technik sterylizacji  medycznej mogą pracować:

 • Publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej
 • Zakładach produkcji sterylnych wyrobów medycznych

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik sterylizacji medycznej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    kwalifikowania sprzętu i wyrobów medycznych do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji;
2)    przeprowadzania mycia, dezynfekcji i sterylizacji przy użyciu odpowiednich metod i urządzeń;
3)    przeprowadzania kontroli procesów dekontaminacji;
4)    prowadzenia dokumentacji mycia, dezynfekcji i sterylizacji.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik sterylizacji medycznej:
1)    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
2)    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno- społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);
3)    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: Z.20 Wykonywanie dezynfekcji i sterylizacji medycznej.
Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

 KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik sterylizacji medycznej uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności