Technik farmaceutyczny wykonuje prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim.

Tryb nauczania stacjonarny (dzienny lub wieczorowy)

Okres kształcenia: 4 semestry

Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Podstawy działalności gospodarczej
 • Propedeutyka zdrowia
 • Podstawy psychologii, pedagogiki i socjologii
 • Pierwsza pomoc
 • Organizacja ochrony zdrowia
 • Język angielski w zakresie zawodowym
 • Język migowy
 • Technologie informatyczne
 • Technologia postaci leków z pracownią
 • Farmakologia
 • Analiza leków z pracownią
 • Farmakognozja z pracownią
 • Świadczenia farmaceutyczne
 • Wychowanie fizyczne
 • Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku technik farmaceutyczny posiada przygotowanie do:

 • Sporządzania leków recepturowych nie zawierające w swoim składzie trucizn i środków odurzających
 • Sprzedaży leków gotowych
 • Rozróżniania podstawowych grup leków w układzie farmakologicznym i postaci, w jakich są wytwarzane
 • Obsługiwania aparatury i urządzeń przemysłu farmaceutycznego,
 • Udzielania informacji o sposobie użycia leku i jego przechowywaniu
 • Organizowania i rozliczania pracy punktu aptecznego
 • Posługiwania się komputerowymi programami ewidencjonowania oraz wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Korzystania z obowiązującej Farmakopei, Urzędowego Wykazu Środków Farmaceutycznych i Materiałów Medycznych dopuszczonych do obrotu w Polsce
 • posługiwania się nazewnictwem łacińskim

Dodatkowo Absolwenci odbędą ciekawe praktyki w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, a także w hurtowniach farmaceutycznych

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra farmaceutów, chemików, doktorów , profesorów, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach laboratoryjnych Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Technika farmacji mogą pracować:

 • Aptekach ogólnodostępnych, aptekach szpitalnych i aptekach zakładowych
 • Punktach aptecznych
 • Hurtowniach farmaceutycznych
 • Zakładach przemysłu farmaceutycznego i kosmetycznego
 • Zakładach przetwórstwa zielarskiego
 • Laboratoriach chemicznych przemysłu chemicznego, zielarskiego i spożywczego

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE   TECHNIK FARMACEUTYCZNY

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.
 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik farmaceutyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    sporządzania i wytwarzania produktów leczniczych;
2)    wykonywania czynności związanych z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów;
3)    uczestniczenia w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.
Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie technik farmaceutyczny:
1)    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PGD, JOZ, KPS, OMZ);
2)    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(MS.a);
3)    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie : Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi (MS.17).
 
KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK FARMACEUTYCZNY Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik farmaceutyczny uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania. Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej, umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności