Opiekun medyczny rozpoznając potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze zakresu usług opieki medycznej, a także aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej.

Tryb nauczania:

niestacjonarny

Okres kształcenia: 2  semestry

Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:

 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zdrowie publiczne
 • Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 • Zarys psychologii i socjologii
 • Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 • Język migowy
 • Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 • Komputerowe wspomagania działalności w ochronie zdrowia  
 • Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze- pracownia
 • Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną  
 • Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku terapeuta zajęciowy posiada przygotowanie do:

 • Rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
 • Pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 • Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • Konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • Podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną

Dodatkowo Absolwenci

Odbędą ciekawe praktyki w zakładach opieki zdrowotnej,  hospicjach, domach seniora.  

Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra pedagogów, lekarzy, profesorów, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu   Opiekuna medycznego mogą pracować w:

 • szpitalach    
 • hospicjach
 • zakładach pomocy społecznej
 • domach pomocy społecznej
 • zakładach opiekuńczo-leczniczych
 • zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych

 

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUN MEDYCZNY

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekun medyczny powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku;
2)    pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
3)    asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
4)    konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
5)    podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekun medyczny:
    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ -wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika),
    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a),
    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej (Z.04.).
Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK MASAŻYSTA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu technik masażysta uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.

 

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności