Zawody z przyszłością


Zdobądź wiedzę i umiejętności.
Wyspecjalizowana kadra.
Profesjonalne zaplecze.

studenci.png

Akademicka Szkoła Policealna w Białymstoku

o_szkole_1.jpg

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna oferuje kształcenie na dwuletnich i rocznych kierunkach medycznych oraz kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Zajęcia prowadzone są w nowoczesnych pracowniach, wyposażonych w specjalistyczny sprzęt medyczny i kosmetyczny. Praktyczna nauka zawodu odbywa się w ośrodkach odnowy biologicznej, oddziałach szpitalnych, zakładach opiekuńczo-leczniczych oraz domach pomocy społecznej. Nasi absolwenci z powodzeniem zdają egzaminy zawodowe, a także pozyskują zatrudnienie w sektorze medycznym oraz kosmetycznym.

Oferowane kierunki policealne

 • Sekretarka medyczna

  Wykonywanie zawodu sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Zawód sekretarki medycznej wykonywać można w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Sekretarka medyczna pracuje w zespole pracowniczym, współpracuje z kierownikiem, lekarzami i pielęgniarkami jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej. Ważne predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu to komunikatywność, cierpliwość i kultura osobista.

  Tryb nauczania:
  • stacjonarny
  • niestacjonarny

  Okres kształcenia: 30 godzin dydaktycznych
  Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
  • Prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o niej pacjentów i personelu.
  • Prowadzenie korespondencji medycznej jednostki organizacyjnej.
  • Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o pacjentach.
  • Obsługa sprzętu biurowego.
  • Planowanie i organizowanie pracy własnej i przełożonego.
  • Współpraca z jednostkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej.
  • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.
  • Współpraca z pacjentami i ich rodzinami/opiekunami.
  • Realizacja standardów jakości w jednostce organizacyjnej oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej.
  • Usprawnianie metod pracy i doskonalenie zawodowe.


  Absolwent kierunku Sekretarka medyczna posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
   Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, posługując się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi oraz środkami przekazu informacji.
   Sekretarka medyczna, w ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.) zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz społeczności lokalnej, udziela informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych.
   Prowadzi rejestr korespondencji, przygotowuje − na polecenie przełożonego − treść korespondencji i zarządzeń wewnętrznych, prowadzi tablicę ogłoszeń, przygotowuje pisemne informacje dla pacjentów i personelu.
   Sekretarka medyczna przygotowuje, na polecenie przełożonych, sprawozdania z działalności placówki służby zdrowia, w tym zestawienia danych statystycznych służące do analizy tej działalności.
   Przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami.

  Czytaj więcej

 • Opiekunka dziecięca

  Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo.

  Kwalifikacja w zawodzie:
  SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

  Tryb nauczania: stacjonarny
  Okres kształcenia: 4 semestry

  Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach masażu i fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

  Program zajęć obejmuje m.in:
  •    Bezpieczeństwo i higiena pracy
  •    Podstawy opieki nad dzieckiem
  •    Pielęgnowanie dziecka zdrowego
  •    Pielęgnowanie dziecka chorego lub z niepełnosprawnością
  •    Wychowanie i edukowanie dziecka
  •    Rozwijanie wrażliwości artystycznej dziecka
  •    Język obcy zawodowy
  •    Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 godzin).

  Absolwent kierunku Opiekunka dziecięca posiada przygotowanie do:
  •    planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
  •    pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i z niepełnosprawnością;
  •    prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
  •    promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych.

  UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
  •    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  •    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekunka dziecięca - SPO.04. Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.
   
  DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
  •    podanie o przyjęcie do szkoły –http://policealne.wsmed.pl/rekrutacja
  •    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
  •    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
  •    2 zdjęcia


  Masz pytania? Zadzwoń:
  tel. 85 745 64 76
  kom. 531 876 999, 533 385 888

   

   

  Czytaj więcej

 • Technik dentystyczny

  Technik dentystyczny wspomaga lekarza stomatologa w leczeniu narządu żucia w przypadkach różnych jakościowo i ilościowo braków uzębienia oraz prowadzenie profilaktyki chorób układu stomatognatycznego. Zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. Technik dentystyczny ściśle współpracuje też z lekarzem w zakresie innych działów stomatologii: m.in.  stomatologia zachowawcza, stomatologia wieku rozwojowego i chirurgia stomatologiczna.
  Kwalifikacja w zawodzie:
  MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy
  Tryb nauczania: dzienny
  Okres kształcenia: 2,5 roku
  Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach masażu i fizjoterapii Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku
  Program zajęć obejmuje m.in:
  •    Bezpieczeństwo i higiena pracy
  •    Podstawy techniki dentystycznej
  •    Modelowanie i projektowanie koron zębów, łuków zębowych i uzupełnień protetycznych
  •    Wykonywanie protez ruchomych osiadających
  •    Wykonywanie protez ruchomych nieosiadających
  •    Wykonywanie uzupełnień protetycznych stałych
  •    Wykonywanie aparatów ortodontycznych
  •    Wykonywanie szyn, protez pooperacyjnych i epitez twarzy
  •    Wykonywanie rekonstrukcji i napraw protez dentystycznych, aparatów ortodontycznych i szyn
  •    Język obcy zawodowy
  •    Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210 godzin).
  Absolwent kierunku Technik dentystyczny posiada przygotowanie do:
  •    wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń i technologii zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę;
  •    wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn z zastosowaniem nowoczesnej aparatury i materiałów zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę lub inną osobę na podstawie posiadanych kwalifikacji;
  •    naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych, szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy na zlecenie lekarza dentysty lub lekarza
  UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
  •    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  •    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik dentystyczny - MED.06. Wykonywanie i naprawa wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej, ortodoncji oraz epitez twarzy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.
   
  DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
  •    podanie o przyjęcie do szkoły –http://policealne.wsmed.pl/rekrutacja
  •    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
  •    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
  •    2 zdjęcia


  Masz pytania? Zadzwoń:
  tel. 85 745 64 76
  kom. 531 876 999, 533 385 888

  Czytaj więcej

 • Higienistka stomatologiczna

  Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

  Kwalifikacja w zawodzie:
  MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia
  Tryb nauczania: stacjonarny
  Okres kształcenia: 4 semestry

  Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

  Program zajęć obejmuje m.in:
  •    Anatomię i pierwszą pomoc
  •    Podstawy higieny dentystycznej
  •    Współpracowanie z lekarzem dentystą w czasie wykonywania zadań zawodowych
  •    Wykonywanie wstępnych badań oraz zabiegów podtrzymujących efekty leczenia jamy ustnej
  •    Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
  •    Wykonywanie diagnostyki, zabiegów profilaktycznych i rehabilitujących jamę ustną
  •    Edukowanie pacjentów w zakresie profilaktyki stomatologicznej i promocji zdrowia
  •    Posługiwanie się wybraną aparaturą zgodnie z procedurami
  •    Język obcy zawodowy
  •    Język migowy
  •    Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210 godzin), w tym 70 godzin w gabinetach dentystycznych, 70 godzin w gabinetach specjalistycznych (chirurgicznych, protetycznych, ortodontycznych, periodontologicznych, pedodontycznych, fizykoterapeutycznych), 70 godzin w szkole, przedszkolu, szpitalu, domu dziecka lub domu pomocy społecznej..

  Absolwent kierunku Higienistka stomatologiczna posiada przygotowanie do:
  •    realizowania świadczeń z zakresu profilaktyki stomatologicznej;
  •    organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
  •    wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
  •    wykonywania wstępnych badań stomatologicznych, profilaktycznych, diagnostycznych i zabiegów rehabilitujących jamę ustną;
  •    prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.

  UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
  •    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  •    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie higienistka stomatologiczna MED.02. Wykonywanie świadczeń stomatologicznych z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczenie w procesie leczenia wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.
   
  DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
  •    podanie o przyjęcie do szkoły –http://policealne.wsmed.pl/rekrutacja
  •    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
  •    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
  •    2 zdjęcia

  Masz pytania? Zadzwoń:
  tel. 85 745 64 76
  kom. 531 876 999, 533 385 888

   

  Czytaj więcej

 • Asystentka stomatologiczna

  Asystentka stomatologiczna to osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

  Kwalifikacja w zawodzie:
  MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy
  Tryb nauczania:
  Okres kształcenia: 2 semestry

  Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku

  Program zajęć obejmuje m.in:
  •    Podstawy pomocy stomatologicznej
  •    Anatomię i pierwszą pomoc
  •    Przygotowanie gabinetu dentystycznego zgodnie z zasadami obowiązującymi w stomatologii
  •    Asystowanie lekarzowi dentyście różnymi metodami
  •    Prowadzenie dokumentacji gabinetu dentystycznego
  •    Język obcy zawodowy
  •    Praktyka zawodowa: 4 tygodnie (140 godzin).

  Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna posiada przygotowanie do:
  •    przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
  •    asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
  •    przygotowywania i przechowywania leków i materiałów stosowanych w stomatologii;
  •    przygotowania, konserwowania, dekontaminacji, przechowywania narzędzi oraz sprzętu stosowanego w stomatologii zgodnie z przepisami;
  •    prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego

  UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
  •    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  •    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie asystentka stomatologiczna MED.01. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.
   
  DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
  •    podanie o przyjęcie do szkoły –http://policealne.wsmed.pl/rekrutacja
  •    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
  •    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
  •    2 zdjęcia

  Masz pytania? Zadzwoń:
  tel. 85 745 64 76
  kom. 531 876 999, 533 385 888

   

  Czytaj więcej

 • Technik ortopeda

  Technik ortopeda zajmuje się projektowaniem, wykonywaniem oraz sprzedażą sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego w zakładach przemysłowych i rzemieślniczych.

  Kwalifikacja w zawodzie:
  MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych
  Tryb nauczania: stacjonarny
  Okres kształcenia: 4 semestry

  Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach Wyższej Szkoły Medycznej w Białymstoku


  Program zajęć obejmuje m.in:
  •    Bezpieczeństwo i higienę pracy
  •    Podstawy techniki ortopedycznej
  •    Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie ortez
  •    Projektowanie, wykonywanie oraz dobieranie protez
  •    Wykonywanie obuwia ortopedycznego
  •    Dobieranie i eksploatacja przyrządów ortopedycznych i środków pomocniczych
  •    Język obcy zawodowy
  •    Praktyka zawodowa: 6 tygodni (210 godzin).

  Absolwent kierunku Technik ortopeda posiada przygotowanie do:
  •    oceniania stanu funkcjonalnego pacjenta wymagającego zaopatrzenia ortopedycznego oraz projektowania i wykonywania przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych;
  •    opracowywania indywidualnego planu zaopatrzenia ortopedycznego i zaopatrzenia w środki pomocnicze zgodnie z zaleceniami lekarza, specjalisty fizjoterapii oraz potrzebami pacjenta;
  •    dobierania i stosowania procesu technologicznego do wykonywania zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych oraz kierowania tym procesem;
  •     dokonywania bieżących napraw przedmiotów ortopedycznych;
  •    podejmowania współpracy z placówkami ochrony zdrowia w zakresie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz w zakresie wczesnej rehabilitacji pacjenta.

  UPRAWNIENIA – Świadectwa i dyplomy uzyskane przez absolwenta:
  •    Świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  •    Dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ortopeda MED.11. Wykonywanie i dobieranie przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych wraz z suplementem w języku polskim i angielskim zgodnym z Europass potwierdzającym kwalifikacje uznawane w całej Unii Europejskiej.
   
  DOKUMENTY WYMAGANE W PROCESIE REKRUTACJI:
  •    podanie o przyjęcie do szkoły –http://policealne.wsmed.pl/rekrutacja
  •    świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale,
  •    zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych od lekarza medycyny pracy (skierowanie otrzymują Państwo od nas po złożeniu podania i świadectwa, badanie jest bezpłatne)
  •    2 zdjęcia


  Masz pytania? Zadzwoń:


  tel. 85 745 64 76
  kom. 531 876 999, 533 385 888

  Czytaj więcej

 • Technik usług kosmetycznych

  Technik usług kosmetycznych jest upoważniony do wykonywania zabiegów w zakresie kosmetyki pielęgnacyjnej, leczniczej i upiększającej oraz zabiegi fizykoterapeutyczne; udzielają porad z zakresu kosmetyki zachowawczej i zdobniczej.

   

  Czytaj więcej

 • Technik farmaceutyczny

  Technik farmaceutyczny wykonuje prace techniczne, analityczne i administracyjne związane z produkcją leków, analizą i kontrolą jakości leków oraz obrotem środkami farmaceutycznymi, artykułami sanitarnymi i sprzętem medycznym (w aptekach, pracowniach farmaceutycznych, przemyśle farmaceutycznym, chemicznym i zielarskim.

  Czytaj więcej

 • Technik masażysta

  Technik masażysta - wykonuje masaż leczniczy, rehabilitacyjny, sportowy, kosmetyczny, zgodnie z wymogami wiedzy medycznej; ręcznie; za pomocą strumienia wody lub urządzeń mechanicznych, w celu uzupełnienia zabiegów fizykalnych i usprawniających.

  Czytaj więcej

 • Technik sterylizacji medycznej

  Technika sterylizacji medycznej zajmuje się zapewnieniem odpowiedniej czystości mikrobiologicznej sprzętu używanego do diagnozowania i leczenia - przeprowadza i dokumentuje procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji medycznej po zakwalifikowaniu sprzętu i wyrobów medycznych używanych do diagnozowania i leczenia.

  Czytaj więcej

 • Terapeuta zajęciowy

  Terapeuta zajęciowy - zawód, który umożliwia prowadzenie różnych form i technik terapii zajęciowej w procesie leczenia oraz rehabilitacji chorych, w celu przeciwdziałania powstaniu przewlekłego stanu chorobowego lub trwałego kalectwa.

  Czytaj więcej

 • Opiekun medyczny

  Opiekun medyczny rozpoznając potrzeby i problemy osoby chorej i niesamodzielnej planuje, organizuje i wykonuje czynności pielęgnacyjne, higieniczne i opiekuńcze zakresu usług opieki medycznej, a także aktywizuje osoby chore i niesamodzielne do zwiększenia samodzielności życiowej.

  Czytaj więcej

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności