Wykonywanie zawodu sekretarka medyczna polega na realizacji przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje zadań związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych. Zawód sekretarki medycznej wykonywać można w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Sekretarka medyczna pracuje w zespole pracowniczym, współpracuje z kierownikiem, lekarzami i pielęgniarkami jednostki organizacyjnej zakładu opieki zdrowotnej. Ważne predyspozycje psychofizyczne do wykonywania tego zawodu to komunikatywność, cierpliwość i kultura osobista.

Tryb nauczania:
• stacjonarny
• niestacjonarny

Okres kształcenia: 30 godzin dydaktycznych
Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
• Prowadzenie dokumentacji medycznej, informowanie o niej pacjentów i personelu.
• Prowadzenie korespondencji medycznej jednostki organizacyjnej.
• Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie informacji o pacjentach.
• Obsługa sprzętu biurowego.
• Planowanie i organizowanie pracy własnej i przełożonego.
• Współpraca z jednostkami organizacyjnymi zakładu opieki zdrowotnej.
• Współpraca z instytucjami zewnętrznymi.
• Współpraca z pacjentami i ich rodzinami/opiekunami.
• Realizacja standardów jakości w jednostce organizacyjnej oraz przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony przeciwpożarowej.
• Usprawnianie metod pracy i doskonalenie zawodowe.


Absolwent kierunku Sekretarka medyczna posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
 Sekretarka medyczna organizuje pracę biurową, posługując się nowoczesnymi urządzeniami biurowymi oraz środkami przekazu informacji.
 Sekretarka medyczna, w ramach prowadzenia dokumentacji medycznej (karty zdrowia pacjentów, rejestry chorych itp.) zajmuje się gromadzeniem, segregowaniem i udostępnianiem informacji o stanie zdrowia pacjentów oraz społeczności lokalnej, udziela informacji o świadczonych usługach medycznych oraz warunkach formalnych i finansowych udzielania świadczeń zdrowotnych.
 Prowadzi rejestr korespondencji, przygotowuje − na polecenie przełożonego − treść korespondencji i zarządzeń wewnętrznych, prowadzi tablicę ogłoszeń, przygotowuje pisemne informacje dla pacjentów i personelu.
 Sekretarka medyczna przygotowuje, na polecenie przełożonych, sprawozdania z działalności placówki służby zdrowia, w tym zestawienia danych statystycznych służące do analizy tej działalności.
 Przygotowuje dane do komputerowych baz danych i posługuje się tymi bazami.

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo.

Tryb nauczania:
•    stacjonarny

Okres kształcenia: 4 semestry
Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
•    Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
•    Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,
•    Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem,
•    Język migowy,
•    Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowywania dziecka,
•    Pielęgnacja i wychowywanie dziecka,
•    Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
•    Praktyka zawodowa
Absolwent kierunku Opiekunka dziecięca posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
    pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego  i niepełnosprawnego,
    prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
    udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w żłobkach i  przedszkolach
•    Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Opiekunka dziecięca mogą pracować w:
•    żłobkach, przedszkolach,
•    sanatoriach,
•    dziecięcych oddziałach szpitalnych,
•    placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
•    środowiskowych domach dziecka.

 

CELE  KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
3) prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca :
    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(Z.a);
    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (Z.11.).
Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.
 KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu opiekunka dziecięca uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.

Technik dentystyczny wspomaga lekarza stomatologa w leczeniu narządu żucia w przypadkach różnych jakościowo i ilościowo braków uzębienia oraz prowadzenie profilaktyki chorób układu stomatognatycznego. Zajmuje się protetyką stomatologiczną i ortodoncją. Technik dentystyczny ściśle współpracuje też z lekarzem w zakresie innych działów stomatologii: m.in.  stomatologia zachowawcza, stomatologia wieku rozwojowego i chirurgia stomatologiczna
Tryb nauczania:
•    stacjonarny

Okres kształcenia: 5 semestrów
Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
•    Podstawy anatomii, fizjologii i pierwsza pomoc,
•    Materiały i technologie w technice dentystycznej,
•    Modelarstwo i rysunek w technice dentystycznej,
•    Technika dentystyczna,
•    Ortodoncja,
•    Podstawy psychologii, socjologii i etyki,
•    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
•    Język obcy zawodowy w technice dentystycznej,
•    Język migowy,
•    Wykonawstwo prac protetycznych,
•    Wykonawstwo prac ortodontycznych,
•    Wykonawstwo wyrobów medycznych z zakresu protetyki dentystycznej i ortodoncji.
•    Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Technik dentystyczny posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    Wykonywania protez zębowych oraz aparatów ortodontycznych zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę,
    Wykonywania protez pooperacyjnych, epitez twarzy i szyn zgodnie z projektem klinicznym oraz na podstawie wycisków wykonanych przez lekarza dentystę,
    Naprawiania protez zębowych i pooperacyjnych , szyn, aparatów ortodontycznych i epitez twarzy,
    Obsługiwania nowoczesnych urządzeń i aparatury w pracowni protetycznej i ortodontycznej.

Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w pracowniach protetycznych i ortodontycznych;
•    Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej   działalności gospodarczej.

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Technik dentystyczny mogą pracować w:
•    prywatne pracownie protetyczne i ortodontyczne,
•    własne laboratorium w ramach działalności gospodarczej,
•    pracownie jubilerskie,
•    pracownie zajmujące się alloplastyczną odbudową twarzowej części czaszki,
•    firmy zajmujące produkcją i dystrybucją materiałów stomatologicznych i protetycznych

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

Tryb nauczania:
•    stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry
Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
•    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
•    Stany zagrożenia zdrowia i życia,
•    Język obcy w stomatologii,
•    Komunikacja personalna i społeczna,
•    Propedeutyka stomatologiczna,
•    Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia,
•    Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce  stomatologicznej,
•    Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym,
•    Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.
•    Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Higienistka stomatologiczna posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    Przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy,
    Organizuje prace związane ze świadczeniem usług w zakresie stomatologii,
    Wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związana z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
    Wykonuje wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,

Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w gabinetach stomatologicznych.
Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Higienistka stomatologiczna mogą pracować w:
    gabinetach stomatologicznych.
    gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

 

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu;
2)    organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
3)    wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
4)    wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
5)    prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie higienistka stomatologiczna:
1)    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ – wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika);
2)    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);
3)    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia wyodrębnionej w zawodzie higienistka stomatologiczna.
Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA  Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu higienistka stomatologiczna uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.

Asystentka stomatologiczna to osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

Tryb nauczania:
•    stacjonarny
Okres kształcenia: 2 semestry
Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia,
•    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
•    Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc,
•    Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej,
•    Język obcy w stomatologii,
•    Asystowanie lekarzowi dentyście,
•    Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej,
•    Komunikacja w gabinecie stomatologicznym
•    Język migowy,
•    Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    Przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy,
    Asystuje lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
    Przygotowuje i przechowuje leki, materiały, narzędzia oraz konserwuje na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii,
    Wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związana z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
    
Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w gabinetach stomatologicznych.
Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Asystentka stomatologiczna mogą pracować:
    gabinetach stomatologicznych.
    publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
2)    asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
3)    przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
4)    wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna:
1)    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
2)    efekty kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna PKZ(Z.a);
3)    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy wyodrębnionej w zawodzie asystentka stomatologiczna.
Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA  Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu asystentka stomatologiczna uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności