Opiekunka dziecięca

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze. Wspomaga rozwój psychomotoryczny dzieci, a także działania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia dziecka. Wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne małych dzieci, dba o ich prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo.

Tryb nauczania:
•    stacjonarny

Okres kształcenia: 4 semestry
Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
•    Zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy,
•    Zarys psychologii, pedagogiki i socjologii w ochronie zdrowia,
•    Język obcy zawodowy w opiece nad dzieckiem,
•    Język migowy,
•    Teoretyczne podstawy pielęgnowania i wychowywania dziecka,
•    Pielęgnacja i wychowywanie dziecka,
•    Komputerowe wspomaganie pracy opiekunki dziecięcej
•    Praktyka zawodowa
Absolwent kierunku Opiekunka dziecięca posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej,
    pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego  i niepełnosprawnego,
    prowadzenia działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka,
    udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.

Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w żłobkach i  przedszkolach
•    Zdobędą wiedzę i umiejętności pozwalające na zorganizowanie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Opiekunka dziecięca mogą pracować w:
•    żłobkach, przedszkolach,
•    sanatoriach,
•    dziecięcych oddziałach szpitalnych,
•    placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
•    środowiskowych domach dziecka.

 

CELE  KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie opiekunka dziecięca powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) planowania i organizowania pracy opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej;
2) pielęgnowania dziecka zdrowego, chorego i niepełnosprawnego;
3) prowadzenie działań wychowawczych i edukacyjnych wspomagających rozwój psychomotoryczny dziecka;
4) promowania zdrowia i prowadzenia działań profilaktycznych;
5) udzielania pomocy w stanach zagrożenia zdrowotnego dziecka.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie opiekunka dziecięca :
    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie PKZ(Z.a);
    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie: Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka (Z.11.).
Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.
 KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU OPIEKUNKA DZIECIĘCA Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu opiekunka dziecięca uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności