Higienistka stomatologiczna

Higienistka stomatologiczna współpracuje bezpośrednio z lekarzem dentystą, w zakresie wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych, które wykonuje samodzielnie, na zlecenie i pod nadzorem lekarza dentysty.

Tryb nauczania:
•    stacjonarny
Okres kształcenia: 4 semestry
Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia,
•    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
•    Stany zagrożenia zdrowia i życia,
•    Język obcy w stomatologii,
•    Komunikacja personalna i społeczna,
•    Propedeutyka stomatologiczna,
•    Anatomia, fizjologia i patofizjologia narządu żucia,
•    Edukacja i promocja zdrowia w profilaktyce  stomatologicznej,
•    Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym,
•    Działalność profilaktyczno-lecznicza higienistki stomatologicznej.
•    Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Higienistka stomatologiczna posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    Przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy,
    Organizuje prace związane ze świadczeniem usług w zakresie stomatologii,
    Wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związana z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
    Wykonuje wstępne badania stomatologiczne i zabiegi profilaktyczno-lecznicze pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty,

Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w gabinetach stomatologicznych.
Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Higienistka stomatologiczna mogą pracować w:
    gabinetach stomatologicznych.
    gabinetach profilaktyki prozdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

 

 CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie higienistka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty oraz bieżącej konserwacji sprzętu;
2)    organizowania prac związanych ze świadczeniem usług z zakresu stomatologii;
3)    wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego;
4)    wykonywania wstępnych badań stomatologicznych i zabiegów profilaktyczno-leczniczych pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty;
5)    prowadzenia stomatologicznej edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w różnych środowiskach.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie higienistka stomatologiczna:
1)    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ – wyłącznie dla zawodów nauczanych na poziomie technika);
2)    efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru medyczno-społecznego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(Z.a);
3)    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.14. Prowadzenie działalności profilaktyczno-leczniczej pod nadzorem i na zlecenie lekarza dentysty oraz utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy i prowadzenie promocji zdrowia wyodrębnionej w zawodzie higienistka stomatologiczna.
Kształcenie zgodnie z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA  Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu higienistka stomatologiczna uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności