Asystentka stomatologiczna

Asystentka stomatologiczna to osoba, która asystuje lekarzowi stomatologowi w działalności leczniczej, w gabinecie stomatologicznym i poradni stomatologicznej.

Tryb nauczania:
•    stacjonarny
Okres kształcenia: 2 semestry
Program zajęć obejmuje, następujące przedmioty:
•    Podstawy działalności gospodarczej w ochronie zdrowia,
•    Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia,
•    Zarys anatomii, patofizjologii i pierwsza pomoc,
•    Działalność zawodowa asystentki stomatologicznej,
•    Język obcy w stomatologii,
•    Asystowanie lekarzowi dentyście,
•    Prowadzenie dokumentacji medycznej i finansowej,
•    Komunikacja w gabinecie stomatologicznym
•    Język migowy,
•    Praktyka zawodowa

Absolwent kierunku Asystentka stomatologiczna posiada przygotowanie do wykonywania następujących zadań :
    Przygotowuje gabinet i stanowisko pracy lekarza dentysty do pracy,
    Asystuje lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów,
    Przygotowuje i przechowuje leki, materiały, narzędzia oraz konserwuje na bieżąco sprzęt stosowany w stomatologii,
    Wykonuje czynności administracyjne i prowadzi dokumentację związana z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
    
Dodatkowo Absolwenci:
•    Odbędą ciekawe praktyki w gabinetach stomatologicznych.
Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra, bazując na profesjonalnie wyposażonych pracowniach.
Absolwenci Akademickiej Policealnej Szkoły Medycznej po uzyskaniu tytułu Asystentka stomatologiczna mogą pracować:
    gabinetach stomatologicznych.
    publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej.

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystentka stomatologiczna powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1)    przygotowywania gabinetu i stanowiska pracy lekarza dentysty do pracy;
2)    asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów;
3)    przygotowywania i przechowywania leków, materiałów, narzędzi oraz konserwowania na bieżąco sprzętu stosowanego w stomatologii;
4)    wykonywania czynności administracyjnych i prowadzenia dokumentacji związanej z funkcjonowaniem gabinetu dentystycznego.
Do wykonywania zadań zawodowych niezbędne jest osiągnięcie efektów kształcenia określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna:
1)    efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów (BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ);
2)    efekty kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie asystentka stomatologiczna PKZ(Z.a);
3)    efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji Z.15. Asystowanie lekarzowi dentyście i utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy wyodrębnionej w zawodzie asystentka stomatologiczna.
Kształcenie zgodne z opracowanym programem nauczania pozwoli na osiągnięcie wyżej wymienionych celów kształcenia.

KORELACJA PROGRAMU NAUCZANIA DLA ZAWODU ASYSTENTKA STOMATOLOGICZNA  Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO
Program nauczania dla zawodu asystentka stomatologiczna uwzględnia aktualny stan wiedzy o zawodzie ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowe technologie i najnowsze koncepcje nauczania.
Program uwzględnia także zapisy zadań ogólnych szkoły i umiejętności zdobywanych w trakcie kształcenia w szkole ponadgimnazjalnej umieszczonych w podstawach programowych kształcenia ogólnego, w tym:
1)    umiejętność zrozumienia, wykorzystania i refleksyjnego przetworzenia tekstów, prowadząca do osiągnięcia własnych celów, rozwoju osobowego oraz aktywnego uczestnictwa w życiu społeczeństwa;
2)    umiejętność wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym;
3)    umiejętność wykorzystania wiedzy o charakterze naukowym do identyfikowania i rozwiązywania problemów, a także formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody lub społeczeństwa;
4)    umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w językach obcych;
5)    umiejętność sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi;
6)    umiejętność wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji;
7)    umiejętność rozpoznawania własnych potrzeb edukacyjnych oraz uczenia się;
8)    umiejętność pracy zespołowej.

Akademicka Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku

Akademicka  Policealna Szkoła Medyczna w Białymstoku. Zdobądź zawód i pracę w ciekawym zawodzie.

Szeroki wybór kierunków medycznych.

 

 

Sprawdź nas na facebooku

Szybki kontakt

Sekretariat szkoły:

tel. (85) 74 56 476

kom. 531 876 999, 533 385 888

poniedziałek - piątek

w godz. 08.00 - 16.00

w sobotę podczas zjazdów: 8.00 - 12.00 

Email: policealne@wsmed.pl

© 2016 Akademickie Szkoły Policealne. Projekt i realizacja: web4net.eu

Search

Ta strona używa plików cookies. Przeglądając stronę wyrażasz na to zgodę. Polityka prywatności